บริการตรวจรับรอง

“บริษัท เอฟแอล สมาร์ท โซลูชั่น ไลท์ติ้ง จำกัด”

      ระบบการจัดการพลังงานเป็นระบบที่ทำให้เรามั่นใจในการจัดการทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่สูญเปล่าและเพิ่มศักยภาพพลังงานที่นำมาใช้ รวมถึงการอบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้พลังงาน ซึ่งระบบการจัดการพลังงานนั้นเหมาะกับอาคารหรือโรงงานควบคุมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อการดำเนินธุรกิจหรืออำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างสูง เพื่อให้มีการจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสิ้นเปลืองหรือพลังงานหมุนเวียน

      ทางบริษัทของเราจึงเห็นความสำคัญของระบบการจัดการพลังงานที่จะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า โดยทางบริษัทจึงทำการศึกษาและดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานพร้อมด้วยวิธีการและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พวกเรามีพลังงานใช้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน